ذرت یکی از غلات کلیدی در چین است

ذرت (Zea mays L) یکی از غلات کلیدی در چین است.

قیمت کنسرو ذرت شیرین سحر در بازار طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است زیرا دارای طعم و کیفیت بسیار بالایی می باشد.

در مزارع، دو محصول سویا (Glycine max L) و بادام زمینی (Arachis hypogaea L) که دارای ظرفیت تثبیت نیتروژن (NFC) هستند، عموماً برای کشت مخلوط با ذرت برای بهبود فیزیولوژی گیاه و توانایی تولید ذرت استفاده می‌شوند.

تحت کاهش کود برای کشف یک روش علمی تر و معقول تر برای کاشت ذرت، و به طور همزمان کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها، اثرات کشت مخلوط ذرت با دو محصول NFC (شامل سویا و بادام زمینی) و محصول غیر NFC (به عنوان مثال، ارزن) Setaria italica)) از طریق پنج الگوی کاشت، شامل سه الگوی کشت مخلوط (2 ردیف ذرت تا 2، 3، و 4 ردیف محصول NFC یا ردیف 2، 4 و 6 ارزن) و دو الگوی منحصر به فرد ذرت و سویا، بادام زمینی، یا ارزن در سطوح لقاح طبیعی (600 کیلوگرم در هکتار) و کاهش (375 کیلوگرم در هکتار) NPK (N:P2O5:K2O = 15:15:15) بر فعالیت آنزیم های مرتبط با متابولیسم N در خاک ریزوسفر ذرت و برگ ذرت، زیست توده گیاهی و عملکرد ذرت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که کاهش کود به طور معنی داری باعث کاهش بیوماس گیاهی و عملکرد دانه ذرت تنها زراعی شد.

ذرت

نوع کشت مخلوط و الگوی کاشت هر دو تأثیر قابل توجهی بر فعالیت آنزیم مرتبط با متابولیسم N پروتئاز قلیایی خاک (S-ALPT) و گلوتامین اکسگلوتارات آمینوترانسفراز (GOGAT)، گلوتامات سنتتاز (GS) و نیترات ردوکتاز (NR) داشتند.

در برگ گیاهان ذرت نوع کشت مخلوط ذرت با سویا از طریق الگوی کاشت 2 ردیف ذرت به 4 ردیف دانه سویا به طور قابل توجهی فعالیت آنزیم های مرتبط با متابولیسم N در خاک و برگ های ذرت را حتی تحت کاهش کود بهبود بخشید.

قیمت ذرت شیرین منجمد از تولید به مصرف در بازار بسیار مناسب است زیرا از کیفیت عالی بخودار است.

الگوی کشت مخلوط ذرت و سویا بیشترین سودمندی را برای افزایش نیتروژن کل در خاک و برگ ذرت داشت. علاوه بر این، کشت مخلوط به طور قابل توجهی تنوع میکروبی خاک را تحت کود معمولی افزایش داد.

علاوه بر این، کاهش کود به طور قابل توجهی باعث افزایش تنوع میکروبی خاک در محصول ذرت شد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که برای ذرت در سیستم های کشت مخلوط، بهترین و بدترین محصول همراه به ترتیب سویا و ارزن بوده است.

 • منابع:
  1. Effects of Corn Intercropping with Soybean/Peanut/Millet on the Biomass and Yield of Corn under Fertilizer Reduction
 • تبلیغات: 
  1. گوشت قرمز و گوشت ماهی
  2. ماجرای قتل عامی که یک ملت را خوشحال کرد
  3. پیاده روی پیرمردی با ماهی قزل آلا عجیبش!
  4. تفاوت گوشت ماهی