لباس روپوش پزشکی مانع پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی می شود

این قانون مستلزم آن است که ا از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند و کارفرمایان برای ارائه مناسب مانند روپوش، روپوش آزمایشگاهی، محافظ چشم، لباس روپوش پزشکی محافظ صورت و دستکش. جزء مهم اقدامات احتیاطی ایزوله است.

به طور گسترده در مراکز مراقبت های بهداشتی به عنوان بخشی از استراتژی برای به حداقل رساندن عبور میکروب ها به بیماران و قرار گرفتن HCWs و بازدیدکنندگان با عوامل عفونی، به ویژه پاتوژن های منتقله از خون استفاده می شود.

این قانون الزام می‌کند که خون یا OPIM نباید به لباس کار یا لباس خیابان، زیرپوش، پوست، چشم، دهان یا سایر غشاهای مخاطی کارمند برسد. طبق قانون، نوع PPE مورد نیاز به شرایط، نوع، مدت زمان و میزان قرار گرفتن در معرض آن بستگی دارد.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری سه راه اصلی تماس بین افراد در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی و میکروارگانیسم‌ها را طبقه‌بندی کرده است.

تماس ، قطرات تنفسی، و  هسته‌های قطرات موجود در هوا  انتقال تماسی به طور کلی رایج ترین تماس در نظر گرفته می شود و زمانی که میکروارگانیسم ها مستقیماً از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شوند، مستقیم اتفاق می افتد.

انتقال از طریق هوا از طریق انتشار هسته های قطرات معلق در هوا یا ذرات کوچک در محدوده اندازه قابل تنفس حاوی عوامل عفونی رخ می دهد.

انتقال قطرات به قطرات تنفسی گفته می شود که از طریق سرفه، عطسه یا صحبت کردن ایجاد می شود. با استفاده از لباس های محافظ مناسب می توان مانعی برای از بین بردن یا کاهش تماس و قرار گرفتن در معرض قطرات ایجاد کرد.

در نتیجه از انتقال میکروارگانیسم ها بین بیماران و HCW جلوگیری کرد. در حالی که PPE موثر می تواند محافظت در برابر این مواجهه ها را فراهم کند.

همه لباس های ایزوله موجود در بازار ممکن است محافظت کافی را برای پوشندگان ارائه نکنند. علاوه بر این، لباس های عایق مورد استفاده در ایالات متحده برای جلوگیری از انتقال هوا طراحی نشده اند.